Staršiu verziu webu nájdete TU.

Zálohovanie obalov ...

Od 1. januára 2022 sa na Slovensku spustil systém na zálohovanie jednorazových plastových fliaš a plechoviek. Aj keď je rok 2022 prechodovým rokom zálohového systému, už dnes sa môžeme nákupom zálohovaných PET fliaš či plechoviek podieľať na vyššej recyklácií a ich opätovného využitia v nových obaloch. Na Slovensku sa ročne predá približne miliarda plastových fliaš a približne 350 miliónov plechoviek od nápojov! Preto je veľmi dôležité, aby nekončili voľne pohodené v prírode, ale boli vhodne spracované. Každá jedna vrátená zálohovaná plastová fľaša alebo plechovka zlepší kvalitu a čistotu životného prostredia nášho Slovenska. 

 

Zálohovanie jednorazových plastových fliaš a plechoviek sa týka len obalov s označením „Z – Zálohované“. Tieto obaly je treba vracať nepoškodené, nestlačené aj s vrchnákom. Výška zálohy je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky.

 

Časté otázky

Čo je zálohový systém?

Je to moderný prostriedok rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý prostredníctvom zberu jednorazových nápojových obalov zapája všetkých do boja s voľne pohodeným odpadom a mobilizuje k ochrane životného prostredia.

 

Aké sú výhody zálohového systému?

Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

 

Kedy začína na Slovensku zálohový systém?

Slovensko zálohuje od 1.januára 2022.

 

Aké bude prechodné obdobie?

Jednorazové obaly na nápoje, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa Zákona o zálohovaní, môžu byť uvádzané na trh do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.

 

Ktoré obaly sa budú zálohovať?

Zálohovať sa budú všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálohovanej fľaši či plechovke bude symbol Z v recyklačných šípkach a text “ZÁLOHOVANÉ”. Nápoje legislatíva definuje ako „kvapalné požívatiny, ktoré obsahujú viac ako 80 percent vody a sú schopné uspokojiť fyziologickú potrebu vody, delia sa na alkoholické a nealkoholické“. Zálohovať sa teda budú jednorazové plastové fľaše a plechovky nápojov ako sú minerálne vody, sladené nápoje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z: mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

 

Ako spoznám zálohovaný obal?

Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.

 

Aká je výška zálohu a prečo?

Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.

 

Platím zálohu od 1.januára 2022 hneď za všetky plastové fľaše a plechovky?

Od 1. januára 2022 je nutné si na plastových fľašiach a plechovkách všímať symbol Z. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za nich dostanete 15 eurocentov. Ostatné plastové fľaše a plechovky je potrebné zberať tak ako doteraz, do žltých vriec (kontajnerov) - plasty, do červených vriec (kontajnerov) - kovy.

 

Ako sa budú obaly vracať?

Zálohované obaly je potrebné vrátiť na odberné miesto bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

 

Kde môžem vrátiť zálohovaný obal?

Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera napr. pri pokladni.

 

Kedy dostanem záloh späť?

Po vrátení obalu na odberné miesto. Zálohomat alebo predavačka vám vydá potvrdenku s výškou zálohov za obaly ktoré ste vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni tej istej predajne.

 

Čo sa bude diať s obalmi ďalej?

Obaly sa prepravia do triediaceho centra, kde sa vytriedia podľa materiálu a farby. Následne putujú na recykláciu. Z recyklovaného materiálu sa môžu vyrobiť nové plastové fľaše a plechovky. Znova a znova.

 

Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?

Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o zálohu. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

 

Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?

Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené na triedený zber: do žltých vriec (kontajnerov) - plasty, do červených vriec (kontajnerov) - kovy.

 

Kto spravuje zálohový systém?

Správca zálohového systému, nezisková organizácia, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNMSZVPSSAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80% všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

 

Ako je financovaný zálohový systém?

Zálohový systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh. Zabehnutý zálohový systém je štandardne deficitný a nakoľko ide o systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, deficit hospodárenia je vždy financovaný poplatkami výrobcov.

 

Kto reguluje a kontroluje zálohový systém?

Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Prečo sa zálohujú len plastové nápojové obaly a plechovky?

Zálohovanie na Slovensku začína jednorazovými plastovými fľašami a plechovkami, pri ktorých sa aj v zahraničí osvedčilo najviac. U nás navyše nadväzuje na zálohované vratné sklenené obaly, ktoré roky poznáme a vraciame do obchodu. Vieme sa na nich učiť, stabilizovať a rozvíjať systém. Následne k plastovým fľašiam a plechovkám môže pribudnúť nevratné sklo alebo napríklad Tetra Paky.

 

Čo sa stane s plastovými fľašami a plechovkami, ktoré sa nevrátia do zálohového systému?

Keď spotrebiteľ nevráti obal na odberné miesto príde o zálohu, a tiež o možnosť obal recyklovať a vrátiť naspäť do obehu ako novú fľašu či plechovku.

 

Čo sa stane s obalmi pohodenými v prírode?

Zálohový systém je riešením, ktoré má zabrániť aj tomu, aby sa plastové fľaše a plechovky vyskytovali voľne pohodené v prírode. V krajinách zálohovanie zaviedli kleslo množstvo voľne pohodených nápojových obalov o 95%. Zároveň je však rovnako potrebné myslieť na vyčistenie Slovenska od obalov pohodených v krajine už dnes. Pre tento problém sú plánované ďalšie projekty v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a ďalšími zainteresovanými stranami.

 

Prečo sa rovno nezačnú používať biodegradovateľné plasty?

Každý obal má svoj dopad na životné prostredie a zálohovanie prináša riešenie, ktorým vieme aktuálne znížiť množstvo odpadu, zvýšiť percento plastových fliaš a plechoviek, ktoré sa vrátia znova do obehu a neskončia voľne pohodené v prírode. Tým sa zníži dopad na životné prostredie spôsobom, aký vieme aplikovať už dnes. Bioplasty sú alternatívou, ktorá si vyžaduje vybudovanie kompletnej infraštruktúry od triedeného zberu, cez recykláciu, až po spracovanie na konci ich životnosti.

 

Prečo sa nevrátime k skleneným fľašiam namiesto plastových?

Používanie plastových obalov má mnoho praktických výhod, pretože sú ľahšie a skladnejšie. Každý obal má dopad na životné prostredie, napríklad výroba a recyklácia skla spotrebuje omnoho viac CO2 ako výroba a recyklácia plastov. Napríklad používanie jednorazového nevratného skla pre nápoje je z pohľadu dopadov na životné prostredie najhorším variantom. Pri porovnaní životného cyklu plastovej fľaše s obsahom recyklovaného materiálu a vratného skla sa preukázalo, že dopad na životné prostredie je porovnateľný. Zavedenie zálohovania je jednoznačne riešením, ktoré pomôže znížiť dopady plastových nápojových obalov na životné prostredie, tým že zabezpečí maximálnu mieru vyzbierania, recykláciu a následné využitie materiálu na rovnaký účel – z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.

 

Nezvýši zálohový systém cenu nápojov?

Nie, zavedenie zálohovania nemá vplyv na cenu nápojov. Pri nákupe zaplatíme záloh 15 eurocentov a pri vrátení obalu dostaneme záloh naspäť v plnej výške.

 

Nebol by viac motivujúca vyššia záloha?

Výška zálohy, 15 eurocentov, bola určená na základe analýz tak, aby bola dostatočne motivujúca a zároveň nebola priveľmi finančne zaťažujúca pre slovenských spotrebiteľov.

 

Nemôže sa aj v zálohovom systéme stať, že vyzbierané nápojové obaly skončia v spaľovni?

Nie. Každý obal v zálohovom systéme je evidovaný a vysledovateľný od momentu uvedenia na trh až po recykláciu a jeho využitie pri výrobe nových obalov. Funguje to vo všetkých krajinách, kde zálohový systém existuje a teda – všetky vyzbierané nápojové obaly sa preukázateľne recyklujú a môžu využiť aj na výrobu nových obalov. Sú to cenné materiály, ktoré nemajú končiť v prírode, ani v spaľovni, dajú sa z nich vyrábať nové obaly na rovnaký účel a šetriť tak prírodné zdroje.

 

A čo iné plastové obaly z potravín alebo drogérie?

Plastové obaly z iných ako nápojových obalov sa zbierajú cez systém triedeného zberu ako doteraz a patria do žltej odbernej nádoby (vreca).

 

Budú sa dať zálohované obaly vrátiť aj na vidieku alebo len vo veľkých mestách?

Do zálohového systému sú ako odberné miesta zaregistrované aj malé predajne na vidieku, takže plastové fľaše a plechovky bude možné postupne v spolupráci s obchodníkmi, ktorí tak vychádzajú v ústrety pohodlnému zálohovaniu, dostupne vrátiť po celom Slovensku.

 

Zdroj: https://www.spravcazaloh.sk/, https://www.slovenskozalohuje.sk/, https....

Zobraziť v: