Staršiu verziu webu nájdete TU.

VZN

2021
VZN č. 1/2021 obce Chocholná-Velčice, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Chocholná-Velčice
19. 4. 2021
VZN č. 2/2021 - všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce CHOCHOLNÁ-VELČICE č. 2/2021 o verejnom poriadku obce Chocholná-Velčice
15.11.2021
VZN č. 3/2021 - všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce CHOCHOLNÁ-VELČICE č. 3/2021, ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce CH-V v zriaďov. pôsobnosti obce...
17.12.2021
2020
VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
14.12.2020
VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č.3/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení obce
14.12.2020
2019
VZN Č. 1/2019, KTORÝM SA MENÍ VZN Č. 3/2013 O FINANCOVANÍ MŠ A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
19.02.2019
VZN Č. 2/2019, KTORÝM SA MENÍ VZN Č. 2/2015 O MIESTE A ČASE ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY A VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ, O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENKY ÚHRADY ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A V ŠKD
19.02.2019
VZN Č. 3/2019 O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU, NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚP
19.02.2019
VZN Č.4/2019 KTORÝM SA VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CHOCHOLNÁ-VELČICE
16.09.2019
VZN Č. 5/2019 O MIESTE A ČASE ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY...
03.10.2019