Staršiu verziu webu nájdete TU.

VZN

Text ktorý pre Vás pripravujeme...

2017
VZN financovanie MŠ Chocholna 32017
VZN č. 2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Chocholná-Velčice
VZN č. 4/2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Chocholná-Velčice
2016
VZN č. 3/2016 o uplatňovaní cien - platieb
Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s KO
VZN č. 6/2016 o financovaní materskej školy a zariadení
VZN č. 4/2016 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie
VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO
VZN č. 2/2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení
2015
VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej docházky
2014
VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.4 ÚP obce Chocholná-Velčice
2013
VZN č. 6/2013 Zásady hospodárenia
VZN č. 5/2013 o verejnom poriadku
VZN č. 3/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení
VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2006 o poskytovaní dotácií
VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2009 o zásadách tvorby a používania rezervného fondu obce
2012
Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o miestnych poplatkoch
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o miestnych daniach
VZN 4/2012 o podmienkach držania psov
VZN 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
VZN 3/2012 o rozpočtových pravidlách
VZN 1/2012 o Prevádzkovom poriadku pohrebísku na území obce Chocholná-Velčice
2011
VZN 3/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrad
VZN 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňovy plán
2007
VZN 3/2007 "Zábrežie-pravá časť"
VZN č. 2/2007 VZN o vytváraní zdravého životného prostredia
VZN č.1/2007 Grantový program obce "S mladými pre mladých"
2004
VZN 3/2004 o miestach na umiestňovanie plagátov
2006
VZN č. 1/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN 2/2006, vyhlás. záväz. časti ZaD ÚPN-SÚ
2020