Staršiu verziu webu nájdete TU.

Verejná vyhláška - výzva

Obec Chocholná-Velčice na základe podnetu Slovenského rybárskeho zväzu MO Trenčín a záverov z prešetrenia predmetného podnetu Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie v Trenčíne, v zmysle §63 ods.1 zákona č.364/2004 Zb. v platnom znení (vodný zákon)

vyzýva

majiteľov, resp. užívateľov odberných zariadení na odber povrchový vôd z potoka Chocholnica, ktoré majú zabudované v predmetnom vodnom toku, o predloženie povolenia, ktoré im bolo vydané na zriadenie ich odberného miesta a odber povrchových vôd z potoka. Právoplatné povolenie je majiteľ odberného zariadenia povinný predložiť k nahliadnutiu, resp. v kópii na Obecnom úrade Chocholná-Velčice v lehote do 15 dní od zverejnenia tejto výzvy.

Zobraziť v: