Stránka je v skúšobnej prevádzke. Staršiu verziu webu nájdete TU.

Úradná tabuľa

Vyhlášky
rok 2020
Oznám. o zahájení kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania, Logistický park Sihoť, Chocholná-Velčice, prípojka VN
11.09.2020
Rozhodnutie o zmena režimu činnosti v ochran. pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľ. Bierovce, studňa HŠB-1
16.09.2020
Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín, k. ú. Chocholná-Velčice, žiadateľovi SSC, Investičná výstavba a správa ci
17.09.2020
Verejná vyhláška: zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v katastrálnom území Chocholná-Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“
21.09.2020
Verejná vyhláška: Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov JPÚ v KÚ Chocholná-Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť ", dňa 15.10.2020 o 10:00 v Dome kultúry Chocholná-Velčice
21.09.2020
Verejná vyhláška - rozhodnutie o vykonaní archologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk na území stavby: IBV Chrástky
05.10.2020
Príkaz starostu obce číslo 02/2020 v záujme preventívnej ochrany pracovníkov obce a obyvateľov v obci Chocholná-Velčice v súvislosti s hrozbou ochorenia COVID - 19, spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2
12.10.2020
Oznámenie o zrušení ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v KÚ Chocholná-Velčice , lokalita "Logistický park Sihoť"
12.10.2020
Kolaudačné rozhodnutie: Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice, líniová stavba SO 307 Prípojka VN
4.11.2020
Ostatné
rok 2020
Protokol o skúškach vzorky č. 2617/20 z minerálneho prameňa Velčice
5.10.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice"
2.10.2020
Informácia o projekte Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Chocholná-Velčice. Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou.
26.2.2020
NÁVRH - VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chocholná-Velčice.
26.11.2020
Návrh - Plán kultúrnych aktivít v obci Chocholná-Velčice na rok 2021
26.11.2020
Návrh - Plán športových akcií v obci Chocholná-Velčice na rok 2021
26.11.2020
Rozpočet obce Chocholná-Velčice na rok 2021 - 2023 - titulka
26.11.2020
Návrh rozpočtu obce Chocholná-Velčice na rok 2021 - 2023
26.11.2020
Návrh - Rozpočet obce na rok 2021-2023 - rekapitulácia
26.11.2020
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia obce Chocholná-Velčice č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č.3/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chocholá-Velčice
26.11.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice na 1. polrok 2021
26.11.2020
Územný plán obce
ZaD č. 1 ÚPN-O Chocholná-Velčice - návrh
Verejná vyhláška o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice
9.10.2020
Návrh: Zmeny a doplnky (ZaD) číslo 1 k Územnému plánu obce (ÚPN-O) Chocholná-Velčice, textová časť
9.10.2020
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč. využívania územia a schéma záväz. častí, po zmene
9.10.2020
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč. využívania územia a schéma záväz. častí, pred zmenou
9.10.2020
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč. využívania územia a schéma záväzných častí, zmena
9.10.2020
Zmeny a doplnky číslo 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné dopravné vybavenie, po zmene
9.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné dopravné vybavenie, pred zmenou
9.10.2020
Zmeny a doplnky (ZaD) čís. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné dopravné vybavenie, zmena
9.10.2020
Zmeny a doplnky číslo 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné technické vybavenie, po zmene
9.10.2020
Zmeny a doplnky čís. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné technické vybavenie, pred zmenou
9.10.2020
Zmeny a doplnky (ZaD) čís. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné technické vybavenie, zmena
9.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Ochrana prírody a tvorba krajiny, po zmene
9.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územn. plánu obce Chocholná-Velčice - Ochrana prírody a tvorba krajiny, pred zmenou
9.10.2020
Zmeny a doplnky (ZaD) č.1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Ochrana prírody a tvorba krajiny, zmena
9.10.2020
(ZaD) č.1 Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely, po zmene
9.10.2020
(ZaD) č.1 Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôd. fondu na nepoľnohospodárske účely, pred zmenou
9.10.2020
(ZaD) číslo1 Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely, zmena
9.10.2020
Príloha k rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategic. dokumentu... zosuvy a radónové riziko
2.10.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o (ne)posudzovaní strateg. dokumentu ZaD č.1 ÚPN-O Chocholná-Velčice
2.10.2020