Staršiu verziu webu nájdete TU.

Úradná tabuľa

Vyhlášky
ROK 2021
Verejná vyhláška o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - IBV Chrástky (oproti vstupu na cintorín Malá Chocholná), žiadateľ Ing. Tibor Vincurský
20.01.2021
Schválenie registra pôvodného stavu v obvode JPÚ v KÚ Chocholná-Velčice, lokalita "Logistický park Sihoť"
25.01.2021
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v katastrálnom území (KÚ) Chocholná-Velčice, lokalita "Logistický park Sihoť"
25.01.2021
Rozhodnutie - výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania. Navrhovateľ - stavebník: Ing. Tibor Vincúrsky
22.2.2021
Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Chocholná-Velčice, lokalita „Rudiny“.
01.03.2021
Oznámenie verejnou vyhláškou o zahájení spojeného konania o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - chata Kročil
Vyvesené 03.03.2021 Zvesené 18.03.2021
VV - Schválenie registra pôvodného stavu v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Chocholná – Velčice, lokalita „Rudiny“
Vyvesené 08.03.2021 Zvesené 25.03.2021
VV - Oznámenie o pokračovaní v prerušenom konaní a upustenie od ústneho pojednávania
Vyvesené 25.03.2021 Zvesené 09.04.2021
VV - Rozhodnutie - Dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou stavby - Rekreačná chata
Vyvesené 26.03.2021 Zvesené 12.04.2021
VV - Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode JPU v k.ú. Ch-V
Vyvesené 13.04.2021 Zvesené 29.04.2021
VV - Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia.
Vyvesené 15.04.2021 Zvesené 03.05.2021
VV - Stavebné povolenie - Prestavba senníka na sklad ocele
Vyvesené 19.04.2021 Zvesené 05.05.2021
VV - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Kováčik Denis a Andrea
Vyvesené 18.05.2021 Zvesené 03.06.2021
Zextenzívnenie strojárskej výroby v LP Sihoť - Chocholná-Velčice oznámenie o začatí konania
Vyvesené 20.05.2021 Zvesené 07.06.2021
VV - Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - lokalita RUDINY
Vyvesené 20.05.2021 Zvesené 07.06.2021
Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia č. OVBP 2013-117/1421-1/Pa zo dňa 31.5.2013 na stavbu „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Mníchova Lehota“
Vyvesené 26.06.2021 Zvesené 11.06.2021
Zverejnenie platných zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode JPU Chocholná-Velčice - SIHOŤ
Vyvesené 04.06.2021 Zvesené 21.06.2021
VV - I. povolenie na odstránenie vodnej stavby + II. povolenie na vodnú stavbu
Vyvesené 16.06.2021 Zvesené 02.07.2021
VV - územné rozhodnutie - Chodník - Chocholná-Velčice
Vyvesené 30.06.2021 Zvesené 16.07.2021
VV - Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode JPÚ v k. ú. Ch.-Velčice, lokalita - RUDINY
Vyvesené 06.07.2021
VV - nariadenie konania o začatí PÚ formou JPÚ v k.ú. Chocho.-Velčice, lokalita Orešie - Úzke
Vyvesené 06.07.2021
Rozhodnutie - Zextenzívnenie strojárskej výroby v LP Sihoť – Chocholná-Velčice“
Vyvesené 07.07.2021
VV - Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Rekonštrukcia rodinného domu s.č. 576
Vyvesené 07.07.2021
Zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Strojárska výroba v hale S2 - LP SIHOŤ
Vyvesené 13.07.2021 Zvesené 04.08.2021
VV - predĺženie lehoty na predloženie dokladov - Ing. Tibor Vincúrsky - IBV Chrástky
Vyvesené 30.07.2021 Zvesené 16.08.2021
VV - Upovedomenie o podaní odvolania 170/2021-003
Vyvesené 02.08.2021
VV - Upovedomenie o podaní odvolania 170/2021-004
Vyvesené 02.08.2021
VV - Upovedomenie o podaní odvolania 170/2021-005
Vyvesené 02.08.2021
VV - Upovedomenie o podaní odvolania 170/2021-006
Vyvesené 02.08.2021
VV - Upovedomenie o podaní odvolania 170/2021-007
Vyvesené 02.08.2021
„Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Melčice-Lieskové“ – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
Vyvesené 06.08.2021
OZNÁMENIE o zahájení KK so ZSpD pre stavbu "TN - Chocholná-Velčice, VNV, VNK, TS, NNK"
Vyvesené 19.08.2021
OZNÁMENIE o zahájení KK so ZSpD pre stavbu „IBV Zábrežie - Infraštruktúra – I. etapa Chocholná-Velčice“
Vyvesené 19.08.2021
VV - Oznámenie o začatí konania DSP + KK - Rekreačná chata - Margetínová Mária
Vyvesené 20.08.2021
Oznámenie - oprava termínu ústneho pojednávania - DSP+KK - Margetínová Mária
Vyvesené 24.08.2021 Zvesené 09.09.2021
VV - zverejnenie rozdeľovacieho plánu - LP Sihoť
Vyvesené 31.08.2021
VV - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním
Vyvesené 07.09.2021
Zverejnenie platných zásad UNP JPÚ - RUDINY - Verejná vyhláška
Vyvesené 22.09.2021
VV - Rozhodnutie - DSP + KR - Rekreačná chata - Margetínová Mária
Vyvesené 22.09.2021
VV - 2021-128-003- R KK- ZsD-IBV RU trade
Vyvesené 24.09.2021
Rozhodnutie - Strojárska výroba v hale S2 - LP Sihoť Chocholná-Velčice
Vyvesené 28.09.2021
VV - Rozhodnutie o dovolaní - "Cesta III/1225, chodník v km 8,725 - 10,135 Chocholná-Velčice
Vyvesené 08.10.2021
VV - Rozhodnutie o povolení JPÚ v k.ú. Chocholná-Velčice, lokalita "Orešie-Úzke
Vyvesené 08.10.2021
VV - ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM A KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Vyvesené 22.10.2021
VV - Oprava rozhodnutia o povolení stavby "IBV Zábrežie-Infraštruktúra-I.etapa Chocholná-Velčice"
Vyvesené 11.11.2021 Zvesené 29.11.2021
Oznámenie k Zmenám a doplnkom ÚPN-O č.1 Drietoma
Vyvesené 29.11.2021
Oznámenie o zmene stavebníka - Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice - Log.hala S2
Vyvesené 29.11.2021
Oznámenie o zmene stavebníka - LP Sihoť - Chocholná-Velčice - LH S2 - SO307 Prípojka VN
Vyvesené 30.11.2021
Oznámenie o zmene stavebníka - LP Sihoť - Chocholná-Velčice - LH S2 - SO312 Komunikácie
Vyvesené 29.11.2021
JPU - Logistický park Sihoť - Rozhodnutie o schváleni rozdel'ovacieho plánu......
Vyvesené 29.11.2021
Oznámenie o zahájení kolaudačného konania - LP Sihoť - Autobusová zastávka - SO 312
vyvesené 10.12.2021
Oznámenie o zahájení kolaudačného konania - LP Sihoť - Autobusová zastávka - SO 310
vyvesené 10.12.2021
Rozhodnutie o obnove konania - Chodníky - Chocholná-Velčice
Vyvesené 13.12.2021
Oznámenie – o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia na výrob drevín
Vyvesené 21.12.2021
Rekonštrukcia mosta M2999 - oznámenie konania o predčasnom užívaní stavby - VV
Vyvesené 22.12.2021
VV Oznámenie - kolaudačné konanie - LP SIHOŤ - Chocholná-Velčice - LH S2 SO 307 prípojka NN
Vyvesené 13.01.2022
VV - nariadenie vykonania projektu JPU v časti k.ú. Chocholná-Velčice, lokalita LP SIHOŤ
Vyvesené 13.01.2022
rok 2020
Oznám. o zahájení kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania, Logistický park Sihoť, Chocholná-Velčice, prípojka VN
11.09.2020
Rozhodnutie o zmena režimu činnosti v ochran. pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľ. Bierovce, studňa HŠB-1
16.09.2020
Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín, k. ú. Chocholná-Velčice, žiadateľovi SSC, Investičná výstavba a správa ci
17.09.2020
Verejná vyhláška: zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v katastrálnom území Chocholná-Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť“
21.09.2020
Verejná vyhláška: Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov JPÚ v KÚ Chocholná-Velčice, lokalita „Logistický park Sihoť ", dňa 15.10.2020 o 10:00 v Dome kultúry Chocholná-Velčice
21.09.2020
Verejná vyhláška - rozhodnutie o vykonaní archologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk na území stavby: IBV Chrástky
05.10.2020
Príkaz starostu obce číslo 02/2020 v záujme preventívnej ochrany pracovníkov obce a obyvateľov v obci Chocholná-Velčice v súvislosti s hrozbou ochorenia COVID - 19, spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2
12.10.2020
Oznámenie o zrušení ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v KÚ Chocholná-Velčice , lokalita "Logistický park Sihoť"
12.10.2020
Kolaudačné rozhodnutie: Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice, líniová stavba SO 307 Prípojka VN
4.11.2020
Verejná vyhláška: Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia lokalita LP Sihoť
2.12.2020
Oznámenie o dražbe nehnuteľností na LV čís. 1685, KÚ Chocholná-Velčice: rod. dom č. 702 a priľahlé pozemky
22.12.2020
Oznámenie o dražbe nehnuteľností na LV čís. 858, KÚ Chocholná-Velčice: rod. dom č. 532 a priľahlé pozemky
22.12.2020
Ostatné
rok 2022
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
14.01.2022
rok 2021
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 v obci Chocholná-Večlice
27.01.2021
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona č. 543/2002 Z. z.
12.02.2021
Návrh VZN obce Chocholná-Velčice č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Chocholná-Velčice
01.04.2021
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trrenčianskeho kraja na roky 2021-2027
27.05.2021
Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
01.06.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
07.06.2021
Záverečný účet obce za rok 2020 - návrh
09.06.2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.06.2021
15.06.2021
Oznámenie o dražbe Zn. 163/2021
23.07.2021
OZNÁMENIE o uzávere družstevného mosta Chocholná-Velčice - august 2021 až január 2022
30.07.2021
OZNÁMENIE - Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách, vodovodoch a kanalizáciách
16.08.2021
Pozvánka na valné zhromaždenie členov Urbárskej obce Velčice
07.09.2021
Pozvánka na valné zhromaždenie členov Lesného pozemkového spoločenstva Večice
07.09.2021
Čiastočná uzávierka cesty I/9 - oprava mostných záverov mosta ev. č. 50-079
07.09.2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2021
10.09.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Zn.219/2021
10.09.2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 01.10.2021
28.09.2021
Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove obce CHOCHOLNÁ-VELČICE 355 - podmienky obchodnej verejnej súťaže
01.10.2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.10.2021
26.10.2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2021
9.11.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: časť pozemku CKN č. 1/3, k.ú. Chocholná-Velčice, o výmere 0,68m2, pre Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava
15.11.2021
Návrh - Plán kultúrnych aktivít v obci Chocholná-Velčice na rok 2022
24.11.2021
Návrh - Plán športových akcií v obci Chocholná-Velčice na rok 2022
24.11.2021
Návrh rozpočtu obce Chocholná-Velčice na roky 2022-2024-rekapitulácia
24.11.2021
Návrh rozpočtu obce Chocholná-Velčice na roky 2022-2024
24.11.2021
ZŠsMŠ CH-V - prehľad originálky a prenesené
24.11.2021
ZŠ CH-V - návrh rozpočtu 2022-2024
24.11.2021
MŠ CH-V - návrh rozpočtu 2022-2024
24.11.2021
ŠKD CH-V - návrh rozpočtu 2022-2024
24.11.2021
ŠJ CH-V - návrh rozpočtu 2022-2024
24.11.2021
ZŠsMŠ-príjmy- návrh rozpočtu 2022-2024
24.11.2021
Zmluva o zhodnotení drevného odpadu medzi: Obec Chocholná-Velčice a BIOPALIVO, a.s., Dubnica nad Váhom
12.10.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2022
29.11.2021
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí stavebného objektu: SO 051-00 Náhradná výsadba v k.ú. Chocholná-Velčice stavby: Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná
15.11.2021
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva medzi: Obec Chocholná-Velčice a TextilEco a.s.
30.11.2021
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle §82 ods. 7) zákona č.543/2002 Zz
01.12.2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2021
14.12.2021
VZN č.3/2021, ktorým sa mení VZN č.3/2013 o financovaní MŠ a škol.zariadení so sídlom na území obce a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chocholná-Velčice
17.12.2021
Plán športových akcií v obci Chocholná-Velčice na rok 2022
20.12.2021
Plán kultúrnych aktivít v obci Chocholná-Velčice na rok 2022
20.12.2021
Rozpočet obce Chocholná-Velčice - schválený 17.12.2021
20.12.2021
Harmonogram 2022 zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady obce Chocholná-Velčice (v roku 2022)
21.12.2021
rok 2020
Protokol o skúškach vzorky č. 2617/20 z minerálneho prameňa Velčice
5.10.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice"
2.10.2020
Informácia o projekte Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Chocholná-Velčice. Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou.
26.2.2020
Plán kultúrnych aktivít v obci Chocholná-Velčice na rok 2021
14.12.2020
Plán športových akcií v obci Chocholná-Velčice na rok 2021
14.12.2020
Rozpočet obce Chocholná-Velčice na rok 2021 - 2023 - titulka
14.12.2020
Rozpočet obce Chocholná-Velčice na roky 2021 - 2023
14.12.2020
Rozpočet obce na roky 2021-2023 - rekapitulácia
14.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie obce Chocholná-Velčice č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č.3/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chocholná-Velčice
14.12.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chocholná-Velčice na 1. polrok 2021
26.11.2020
Prehľad originálky a prenesene r. 2021
14.12.2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.09.2021
10.09.2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 01.10.2021
28.09.2021
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2021
14.12.2021
Územný plán obce
ZaD č. 1 ÚPN-O Chocholná-Velčice - návrh
Verejná vyhláška o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice
9.10.2020
Návrh: Zmeny a doplnky (ZaD) číslo 1 k Územnému plánu obce (ÚPN-O) Chocholná-Velčice, textová časť
9.10.2020
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč. využívania územia a schéma záväz. častí, po zmene
9.10.2020
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč. využívania územia a schéma záväz. častí, pred zmenou
9.10.2020
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč. využívania územia a schéma záväzných častí, zmena
9.10.2020
Zmeny a doplnky číslo 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné dopravné vybavenie, po zmene
9.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné dopravné vybavenie, pred zmenou
9.10.2020
Zmeny a doplnky (ZaD) čís. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné dopravné vybavenie, zmena
9.10.2020
Zmeny a doplnky číslo 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné technické vybavenie, po zmene
9.10.2020
Zmeny a doplnky čís. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné technické vybavenie, pred zmenou
9.10.2020
Zmeny a doplnky (ZaD) čís. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Verejné technické vybavenie, zmena
9.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Ochrana prírody a tvorba krajiny, po zmene
9.10.2020
Zmeny a doplnky č. 1 Územn. plánu obce Chocholná-Velčice - Ochrana prírody a tvorba krajiny, pred zmenou
9.10.2020
Zmeny a doplnky (ZaD) č.1 Územného plánu obce Chocholná-Velčice - Ochrana prírody a tvorba krajiny, zmena
9.10.2020
(ZaD) č.1 Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely, po zmene
9.10.2020
(ZaD) č.1 Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôd. fondu na nepoľnohospodárske účely, pred zmenou
9.10.2020
(ZaD) číslo1 Perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely, zmena
9.10.2020
Príloha k rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategic. dokumentu... zosuvy a radónové riziko
2.10.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o (ne)posudzovaní strateg. dokumentu ZaD č.1 ÚPN-O Chocholná-Velčice
2.10.2020