Staršiu verziu webu nájdete TU.

Projekt ACON a RTVS v obci

Už je to viac ako rok, čo sa v katastri našej obce ukončila realizácia časti projektu ACON. Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. ako investor v rámci projektu premiestnila vedenie vysokého napätia z výšky 10 metrov nad zemou hlboko pod zem. Bezporuchová prevádzka a dodávka elektrickej energie = spokojnejší odberatelia, ale i krajšia príroda... také sú benefity tohto projektu na našej Kykuli.

Na príprave projektu, ale najmä realizácii sa podieľal aj občan našej obce a poslanec obecného zastupiteľstva Jaroslav Šimko. Práve on vie najlepšie oceniť bezporuchovú prevádzku nového podzemného vedenia v porovnaní s minulosťou: námraza, potrhané vedenie, časté poruchy a neuveriteľne náročné opravy... to už je dnes minulosť. Prítomnosť energetickej "diaľnice" dnes pripomínajú už len výstražné tabuľky v mieste podzemného vedenia.

Jaroslav Šimko, špecialista správy energetických zariadení, je nielen autorom technického návrhu modernizácie vedenia, ale zároveň je aj zodpovedný za prevádzku a údržbu energetického zariadenia v regióne. Preto na naše požiadanie informuje o projekte nasledovne:
Názov ACON je odvodený od anglických slov Again Connected Networks – Opäť prepojené siete. Tento projekt sa v roku 2018 stal prvým PCI projektom v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy, ktorému bol udelený grant– súčasne išlo o jedno z historicky najvyšších kofinancovaní vo výške 91,2 milióna EUR. Partnerom pri realizácii projektu je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný E.ON ČR).
Cieľom projektu ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy, ako aj prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou, čím sa výrazne posilní integrácia trhov s elektrinou oboch krajín a budú vytvorené podmienky pre vznik ekonomicky výhodnej elektrizačnej sústavy s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Na modernizáciu distribučnej sústavy budú využívané smart grid technológie, prostredníctvom ktorých sa vytvorí technické prostredie, umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti.
Projekt je zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch. Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich rokov vyše 190 000 našich zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementácia smart prvkov umožní lepší monitoring a riadenie celej sústavy a prispeje k jednoduchšej identifikácii potenciálnych porúch v sieti.
Vzhľadom na cezhraničný charakter projektu sa preto jednotlivé aktivity realizujú predovšetkým v prihraničných oblastiach. Realizácia konkrétnych aktivít sa začala už v roku 2018 po podaní žiadostí o grant. Medzi prvými bola investícia do modernizácie jedného z najporuchovejších vedení prechádzajúceho z drietomskej doliny hrebeňom Kykuly.
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zakopala v katastri obcí Drietoma a Chocholná-Velčice v rámci projektu ACON 8 km vonkajšieho (vzdušného) 22 kv vedenia vysokého napätia do zeme. Trasa nového zemného káblového vedenia vysokého napätia začína v drietomskej doline, vedie v trase bývalého vonkašieho vedenia VN cez Košíčku, pokračuje hrebeňom Kykuly a končí približne v polovici cesty medzi miestnym cintorínom a školou.
Čo prinieslo zakopanie vedenia do zeme v praxi?
Zvýšila sa bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie nielen pre miestnu časť Kykula, pretože v čase vzniku poruchy po jej lokalizovanie bolo poruchou postihnutých viac ako 3500 odberateľov, z toho dôvodu že Kykula je napájaná z kmeňového vedenia medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom s prepojením do Českej republiky cez drietomskú dolinu a pri vzniku poruchy dôjde k odpojeniu celej kmeňovej časti vedenia medzi dvoma rozvodňami.
Znížili sa prevádzkové náklady na chod zariadenia, pretože sa odstránii príčiny porúch, hlavne pádom stromov na vedenie po víchrici, alebo po búrke, pretrhnutie vodičov vplyvom námrazy, poškodenie vedenia úderom blesku, upálenie vodičov spôsobené vtákmi.Od zakopania vedenia do zeme Západoslovenská distribučná v danou úseku neeviduje ani jednu poruchu, pričom pri pôvodnom vedení ich bolo niekoľko za rok, v závislosti od počasia.
Zakopaním vedenia do zeme sa zabránilo úhynu vtákov, ktoré sadali na stĺpy a vodiče elektrického vedenia, znížilo sa ochranné pásmo vedenia z koridora 23 metrov na koridor 2 metre, po zdemontovaní pôvodného vedenia sa môže uvoľnený priestor v lesnej časti trasy opäť zalesniť a v neposlednom rade sa vrátil krajine pôvodný vzhľad s nerušivými výhľadmi na okolitú prírodu
Západoslovenská distribučná, a.s. pripravuje v súčasnosti v rámci projektu ACON aj druhú etapu. Tentokrát pôjde o prepojenie chocholnianskej doliny 22 kv vysokonapäťovým zemným káblom s už existujúcim zemným káblovým vedením. Tým sa dosiahne zokruhovanie a prepojenie chocholnianskej a drietomskej doliny spolu s Českou republikou a ešte viac sa zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky elektrickej energie, lebo celá lokalita sa stane súčasťou distribučného vedenia medzi Trenčínom-Novým Mestom nad Váhom a Českou republikou. Realizáciu tejto stavby predpokladáme v horizonte 2-3 rokov, hneď ako sa dokončí projektová dokumentácia, vybaví sa stavebné povolenie a vybavia sa všetky potrebné legislatívne úkony pre realizovanie stavby.

S odstupom času sa projekt opäť dostal do pozornosti do médií a na Kykuli sa objavili reportéri RTVS. Prišiel čas zaspomínať si na realizáciu projektu, s odstupom času oceniť všetky jeho prínosy a prijať i správu o pokračovaní budovania podzemnej siete a nových transformačných staníc na Kykuli.

 

Viac o návšteve: https://spravy.rtvs.sk/.../na-zapadnom-slovensku.../

Viac o projekte na: https://www.acon-smartgrids.cz/sk. alebo tu: http://www.chocholnavelcice.sk/.../projekt-acon...

Zobraziť v: