Staršiu verziu webu nájdete TU.

Project ACON a naša obec

PROJEKT ACON AJ V CHOCHOLNEJ-VELČICIACH

(ACON = Again Connected Networks = opäť prepojené siete)

 

Verejná konzultácia k projektu ACON za účasti zástupcov našej obce dňa 5. mája 2021 v Bratislave:

a) https://app.sli.do/event/i5u93unh/live/questions

b) https://danubeingrid.eu/stream/

 

Autor technického návrhu modernizácie vedenia je Jaroslav Šimko, špecialista správy energetických zariadení, ktorý je zároveň zodpovedný za prevádzku a údržbu energetického zariadenia v regióne. O projekte ACON pre nás informuje:

 

Projekt ACON sa v roku 2018 stal prvým PCI projektom v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy, ktorému bol udelený grant. Súčasne išlo o jedno z historicky najvyšších kofinancovaní vo výške 91,2 milióna EUR. Partnerom pri realizácii projektu je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný E.ON ČR).

 

Cieľom projektu ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy, ako aj prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou, čím sa výrazne posilní integrácia trhov s elektrinou oboch krajín a budú vytvorené podmienky pre vznik ekonomicky výhodnej elektrizačnej sústavy s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok. Na modernizáciu distribučnej sústavy budú využívané smart grid technológie, prostredníctvom ktorých sa vytvorí technické prostredie, umožňujúce realizáciu iných inteligentných riešení v budúcnosti.

 

Projekt je zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktoré umožnia nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

 

Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich rokov vyše 190 000 našich zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementácia smart prvkov umožní lepší monitoring a riadenie celej sústavy a prispeje k jednoduchšej identifikácii potenciálnych porúch v sieti.

 

Vzhľadom na cezhraničný charakter projektu sa preto jednotlivé aktivity realizujú predovšetkým v prihraničných oblastiach. Realizácia konkrétnych aktivít sa začala už v roku 2018 po podaní žiadostí o grant. Medzi prvými bola investícia do modernizácie jedného z najporuchovejších vedení prechádzajúceho z Drietomskej doliny hrebeňom Kykuly.

 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zakopala v katastri obcí Drietoma a Chocholná-Velčice v rámci projektu ACON 8 km vonkajšieho (vzdušného) 22 kv vedenia vysokého napätia do zeme. Trasa nového zemného káblového vedenia vysokého napätia začína v Drietomskej doline, vedie v trase bývalého vonkajšieho vedenia VN cez Košíčku, pokračuje hrebeňom Kykuly a končí približne v polovici cesty medzi miestnym cintorínom a školou.

 

Čo prinieslo zakopanie vedenia do zeme v praxi?

Zvýšila sa bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie nielen pre miestnu časť Kykula, pretože v čase vzniku poruchy po jej lokalizovanie bolo poruchou postihnutých viac ako 3500 odberateľov, z toho dôvodu že Kykula je napájaná z kmeňového vedenia medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom s prepojením do Českej republiky cez Drietomskú dolinu a pri vzniku poruchy dôjde k odpojeniu celej kmeňovej časti vedenia medzi dvoma rozvodňami.

Znížili sa prevádzkové náklady na chod zariadenia, pretože sa odstránili príčiny porúch, hlavne pádom stromov na vedenie po víchrici, alebo po búrke, pretrhnutie vodičov vplyvom námrazy, poškodenie vedenia úderom blesku, upálenie vodičov spôsobené vtákmi.Od zakopania vedenia do zeme Západoslovenská distribučná v danou úseku neeviduje ani jednu poruchu, pričom pri pôvodnom vedení ich bolo niekoľko za rok, v závislosti od počasia.

Zakopaním vedenia do zeme sa zabránilo úhynu vtákov, ktoré sadali na stĺpy a vodiče elektrického vedenia, znížilo sa ochranné pásmo vedenia z koridora 23 metrov na koridor 2 metre, po zdemontovaní pôvodného vedenia sa môže uvoľnený priestor v lesnej časti trasy opäť zalesniť a v neposlednom rade sa vrátil krajine pôvodný vzhľad s nerušivými výhľadmi na okolitú prírodu.

 

Západoslovenská distribučná, a.s. pripravuje v súčasnosti v rámci projektu ACON aj druhú etapu. Tentokrát pôjde o prepojenie Chocholnianskej doliny 22 kv vysokonapäťovým zemným káblom s už existujúcim zemným káblovým vedením.Tým sa dosiahne zokruhovanie a prepojenie Chocholnianskej a Drietomskej doliny spolu s Českou republikou. Tým sa ešte viac zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky elektrickej energie, lebo celá lokalita sa stane súčasťou distribučného vedenia medzi Trenčínom-Novým Mestom nad Váhom a Českou republikou. Realizáciu tejto stavby predpokladáme v horizonte 2-3 rokov, hneď ako sa dokončí projektová dokumentácia, vybaví sa stavebné povolenie a vybavia sa všetky potrebné legislatívne úkony pre realizovanie stavby.

 

 

Zobraziť v: