Staršiu verziu webu nájdete TU.

Pozor! Pozemkové úpravy!

TOTO JE VEĽMI DÔLEŽITÉ...

 

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“) začína prípravné práce vo veci pozemkových úprav a určenia záväznosti územnoplánovacích podkladov v obvode projektu pozemkových úprav s obcou CHOCHOLNÁ-VELČICE v zmysle § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Predmetom prípravy pozemkových úprav bude celé naše katastrálne územie, s výnimkou lokalít, vyčlenených z obvodu pozemkových úprav z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

Informácia o pozemkových úpravách

Pod pozemkovými úpravami (ďalej len „PÚ“) rozumieme sceľovanie, parceláciu, usporiadanie pozemkov, rozmiestňovanie druhov pozemkov, optimalizáciu tvaru a s tým súvisiaci výkon právnych, terénnych, komunikačných, vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a iných opatrení s cieľom zlepšiť výrobu a prevádzkové pomery, zlepšiť životné podmienky obyvateľstva a usporiadať vlastnícke vzťahy k pôde na upravovanom území. Hlavným cieľom PÚ je optimálne priestorové a funkčné usporiadanie pozemkov v rámci konkrétneho územia.

 

PÚ sa vykonávajú podľa zákona č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Správnym orgánom na konanie je príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, v ktorého obvode sa katastrálne územie nachádza.

 

Jedným z cieľov PÚ je znížiť rozdrobenosť vlastníctva tým spôsobom, že vlastníkovi spoluvlastníckych podielov v jednotlivých pozemkoch bude daný do vlastníctva ucelený pozemok príp. pozemky, ktorých bude výlučný vlastník. Nové pozemky sa vlastníkom prideľujú podľa zásad na umiestnenie nových pozemkov dohodnutých so združením účastníkov pozemkových úprav a podľa zásad uvedených v § 11 zákona. Ďalším z cieľov PÚ je zhodnotenie ekologickej stability územia a navrhnutie opatrení rôzneho charakteru na jej zvýšenie.

 

Zhotoviteľom projektu PÚ je geodetická spoločnosť, ktorá má oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav, vybraná na základe stanovených kritérií vo výberovom konaní (verejnom obstaraní). Zhotovenie projektu PÚ je financované z fondov EÚ alebo zo štátneho rozpočtu. Účastníci konania (vlastníci pozemkov) na zhotovenie projektu PÚ finančne neprispievajú. Obvodom projektu PÚ je spravidla celé katastrálne územie okrem pozemkov vyňatých z obvodu pozemkových úprav. Účastníci PÚ tvoria na účel zabezpečenia spoločných záležitosti tzv. združenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré si volí zo svojich členov predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav. Každému vlastníkovi pozemkov (účastníkovi konania) sú v priebehu konania na zhotovenie projektu PÚ doručované výpisy z jednotlivých etáp zhotovenia projektu týkajúce sa jeho vlastníctva. Umiestnenie nových pozemkov je prerokované s každým vlastníkom osobne.

 

Pred nariadením pozemkových úprav sa vykonáva prípravné konanie, v rámci ktorého sa uskutočňujú potrebné zisťovania pre zhodnotenie opodstatnenosti vykonania pozemkových úprav v danom území. Pozemkové úpravy sa začínajú až samotným rozhodnutím o nariadení pozemkových úprav. Okresný úrad vydá rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav na základe výsledkov prípravného konania a po oznámení od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o úspešnom verejnom obstarávaní zhotoviteľa pozemkových úprav a zabezpečení financovania.

 

V okrese Trenčín boli už vypracované, schválené a zapísané do katastra nehnuteľností projekty PÚ v k.ú. Tr. Závada, Ľuborča, Nemšová, Újazd, Kľúčové, Horné Srnie, Mníchova Lehota, Veľká Hradná, Dubodiel, Trenč. Turná, Hámre, Svinná, Opatová n/V., Dobrá, Trenčianske Jastrabie a Trenčianske Mitice a v okrese Ilava v k.ú. Klobušice a Tuchyňa.

Zobraziť v: