Staršiu verziu webu nájdete TU.

Povinné zverejňovanie

ROK 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme Slov.pošta zo dňa 1.10.1993
12.01.2023
Zmluva o nájme Slovenská pošta a.s.
12.01.2023
Zmluva o umeleckom výkone Obec Chocholná-Velčice - Umenie v nás, Banská Bystrica
25.01.2023
Dodatok k poistnej zmluve Generali č. 2408328943
09.02.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/01
10.02.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v roku 2023
03.01.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/02
23.02.2023
Kúpna zmluva ošípaná
21.02.2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o odbere alebo zneškodnení odpadov č. 550 018 55 - Marius Pedersen, a.s.
27.01.2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - Hudobná skupina Trend
28.01.2023
Dodatok č. 6 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva - zmesový komunálny odpad - Marius Pedersen, a.s.
27.01.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/03
07.03.2023
Zmluva o dielo "Objekt Futbalového oddielu Sokol FC Chocholná-Velčice" Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice Zhotoviteľ: SEPOOS s.r.o.
08.03.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/04
10.03.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/05
21.03.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/06
21.03.2023
Darovacia zmluva č. 05/2023 s RDP
22.03.2023
Zmluva o zriadení vecných bremien so Západoslovenská distribučná a.s.
22.03.2023
ROK 2022
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet a Business Internet Light
14.01.2022
Dodadok k Dohode o voliteľnom programe Magenta Office
14.01.2022
Kúpna zmluva - na telefónne prístroje "pevné"
14.01.2022
Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
24.01.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/01
25.01.2022
Dodatok č.4 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
04.02.2022
Zmluva o dielo "Autobusová zástavka Chocholná-Velčice - Čakáreň" Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice Zhotoviteľ: SEPOOS s.r.o.
04.02.2022
Zmluva o dielo "Chráňme odkaz našich predkov - Výroba a inštalácia informačných tabúľ" Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice Zhotoviteľ: SEPOOS s.r.o.
04.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/02
09.02.2022
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Západoslovenská distribučná, a.s. Vlastník zariadení verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia: Obec Chocholná-Velčice
17.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/03
21.02.2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
21.02.2022
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20191809
01.03.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce chocholná-velčice č.1/2022 Žiadateľ: Slovenský zväz chovateľov, ZO Chocholná-Velčice
02.03.2022
Memorandum o spolupráci pri pozemkových úpravách
07.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/04
14.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/05
18.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/06
22.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/07
01.04.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.: 3/2022
04.04.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/08
12.04.2022
Zmluva o dielo uzatvorená medzi Zhotoviteľom: Ing. Rostislav Němejc, PhD a Objednávateľom: Obec Chocholná-Velčice
14.04.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/09
19.04.2022
Zmluva č. 322 0282 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
03.05.2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájme Nájomca: Iveta Trúnková Prenajítemateľ: Obec Chocholná-Velčice
04.05.2022
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20193140
16.05.2022
Zámenná zmluva - Zamieňajúci 1 - Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne a Zamieňajúci 2- Obec Chocholná-Velčice
17.05.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávateľ: ZSE Energia, a.s., č.zmluvy: 9410126247 - Kačenka
20.05.2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľ: Západoslovenská Energia, a.s., Odberné miesto 24ZZS2196472000E
20.05.2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľ: Západoslovenská Energia, a.s., Odberné miesto 24ZZS2396471000J
20.05.2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľ:Západoslovenská Energia, a.s., Odberné miesto 24ZZS2196469000M
20.05.2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľ: Západoslovenská Energia, a.s., Odberné miesto 24ZZS2196468000R
20.05.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/10 Nájomca: Michalec Štefan
27.05.2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura v obci Chocholná-Velčice
30.05.2022
Darovacia zmluva- Darca:Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky , Obdarovaný: Obec Chocholná-Velčice OcU Ch-V 041/2022-001
03.06.2022
Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 01.06.2018 o poskytovaní audítorských služieb
09.06.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/11 Nájomca: Alena Adašková
13.06.2022
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice č. 2/2022 Poskytovateľ: Obec Chocholná-Velčice Žiadateľ:Jednota dôchodcov Slovenska ZO Chocholná-Velčice
13.06.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/12 Nájomca: Jaroslav Piecka
01.07.2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
01.07.2022
Zmluva o vytvorení diela Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice Autor: Mgr. Igor Zmeták, PhD.,
06.07.2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov
06.07.2022
Zmluva o dielo Zhotoviteľ: Sepoos s.r.., Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice
11.07.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/13 Prenajímateľ: Obec Chocholná-Velčice Nájomca: Martin Neuman
11.07.2022
Kúpna zmluva Predávajúci: Obec Chocholná-Velčice Kupujúci: Bariny Patrik r.Bariny
11.07.2022
Kúpna zmluva Predávajúci: Obec Chocholná-Velčice Kupujúci: Dodek Pavol
11.07.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/14 Prenajímateľ: Obec Chocholná-Velčice Nájomca: Anna Ružičková
13.07.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2022/15 Prenajímateľ: Obec Chocholná-Velčice Nájomca: Ľuboš Surovský
13.07.2022
Kúpna zmluva - Obec Chocholná-Velčice ( predávajúci) a Západoslovenská distribučná a.s. (kupujúci)
18.07.2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku miestnou akčnou skupinou : Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
19.07.2022
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-TN-VO-230002/2022
20.07.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/18 Prenajímateľ: Obec Chocholná-Velčice Nájomca: Jozefína Minárová
04.08.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/19 Prenajímateľ: Obec Chocholná-Velčice Nájomca: Jozefína Minárová
04.08.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/20 Prenajímateľ: Obec Chocholná-Velčice Nájomca: Ing. Slavomír PhD.
17.08.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/21 Prenajímateľ: Obec Chocholná-Velčice Nájomca: Ing. Slavomír PhD.
17.08.2022
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o.
26.08.2022
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
13.09.2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20.09.2022
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Mucsková Eva
14.10.2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Certa K s r.o.
21.10.2022
Zmluva o dielo č. 15/2022 Obec Chocholná-Velčice a Certa K, s r.o.
21.10.2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 13.01.2022
24.10.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2022/23
24.10.2022
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
21.10.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zmluvy 2022/24
04.11.2022
Dohoda UPSVaR 22/13/010/44
10.11.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zmluvy 2022/25
11.11.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/26
28.11.2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. 1010642020 - Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
02.12.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/27
12.12.2022
Dodatok č. 5 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva - Marius Pedersen, a.s.
15.12.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/28
28.12.2022
ROK 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.: 3/2021 medzi Žiadateľom: Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Chocholná-Velčice a Poskytovateľom: Obec Chocholná-Velčice
17.05.2021
Kúpna zmluva č. 233/6232/2021uzavretá medzi zmluvnými stranami: Predávajúci - Slovenská republika zast. Slovenskou správou ciest a Kupujúci: Obec Chocholná-Velčice
17.05.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.: 1/2021 medzi Žadateľom: Sokol FC Chocholná-Velčice a Poskytovateľom: Obec Chocholná-Velčice
13.05.2021
Zmluva č.321 0279 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
12.05.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - PROLIGA s.r.o., Chocholná-Velčice uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
22.4.2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty
07.04.2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov a systémovej podpore, software WinCITY Kataster - jedna licencia, od TOPSETSolutions s.r.o., Stupava
6.4.2021
Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi k odkúpeniu a recyklácii kovov (katalógové číslo odpadu 200 140) medzi Obec Chocholná-Velčice - Zberné suroviny a.s., Žilina
31.03.2001
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke kde ŠÚ SR poskytne mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia, SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne
16.3.2021
Dodatok č. 3 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva medzi: Obec Chocholná-Velčice a Marius Pedersen a.s., Trenčín, ktorou sa mení Príloha č. 1 (zmena cien za zneškodnenie odpadu)
26.2.2021
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode nehnuteľností obce do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. pre diaľničnú stavbu "D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná" (obecné pozemky pod diaľnicou)
01.02.2021
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb medzi: Obec Chocholná-Velčice a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z.
14.01.2021
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1563/2013 medzi: Obec Chocholná-Velčice a MADE spol. s r. o., Banská Bystrica
04.06.2021
KZ uzavretá medzi zmluv. stranami: predávajúci - Obec Chocholná-Velčicea, kupujúci: SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, predmet kúpy: parc. CKN č. 2172/1, k.ú. Chocholná-Velčice
19.06.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: Gelateria, s.r.o., Trenčín, priestory: časť priestoru v budove Domu služieb, s.č. 355 o ploche 152,20 m²
18.06.2021
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda. Zmluvné strany: Obec Chocholná-Velčice, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Západoslovenská distribučná, a.s.
16.07.2021
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra a prijímateľ: Obec Chocholná-Velčice
16.07.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice č. 2/2021 Poskytovateľ: Obec Chocholná-Velčice Žiadateľ: Slovenský zväz chovateľov, ZO Chocholná-Velčice
28.07.2021
Zmluva o dielo: zhotovenie diela "Hasičská zbrojnica Chocholná-Velčice - stavebné úpravy", v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie, dodávateľ stavebných úprav: SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice
03.06.2021
Zmluva o dielo: vypracovanie projektu stavby na akciu: Nadstavba Materskej školy v Chocholnej-Velčiciach, PD pre stavebné povolenie, dodávateľ PIO Keramoprojekt, a.s., Zlín, Česká republika
06.08.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov, číslo zmluvy : SK/FMP/6c/06/026-Z, na realizáciu aktivít projektu "Chráňme odkaz našich predkov"
13.08.2021
Kúpna zmluva - Predávajúci MMOLI s.r.o., Kupujúci: Obec Chocholná-Velčice - predmet kúpy - sklápacie stoly
30.08.2021
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu uzatvorenej medzi Obec Chocholná-Velčice a Brantner Altgas s.r.o.
10.09.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: SALÓN ANDREA, Chocholná-Velčice, priestory v budove Domu služieb č. 355, plocha 44,60 + 5,2(v polovici) m²
15.09.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: M. Pribišová MONA, Chocholná-Velčice, priestory v budove Domu služieb č. 355, plocha 81,8 m²
15.09.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: P. Surovský SEPOOS, Chocholná-Velčice, priestory v budove Domu služieb č. 355, plocha 143,90 m²
15.09.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: P. Surovský SEPOOS, Chocholná-Velčice, priestory v budove Domu služieb č. 355, plocha 15,30 m²
15.09.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice č.4/2021medzi žiadateľom: Slovenský zväz chovateľov, ZO Chocholná-Velčice a poskytovateľom: Obec Chocholná-Velčice
23.09.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - Pribišová Monika - MON, Trenčín, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
01.10.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v býv. budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - Andrea Šprtlová - SALÓN ANDREA, Chocholná-Velčice 355, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1.10.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice 172, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1.10.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice 172, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1.10.2021
Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove obce CHOCHOLNÁ-VELČICE 355 - podmienky obchodnej verejnej súťaže
1.10.2021
Dodatok č.1 k Zmluve č.PHZ-OPK1-2018-000732-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 20.09.2018
08.10.2021
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-178-02-2015-DO medzi: Obec Chocholná-Velčice a ENVIROPOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava-Lamač
08.10.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual
27.10.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual
27.10.2021
Zmluva o združenej dodávke plynu ( kategória Maloodber)
27.10.2021
Dohoda č.21/13/010/15 o pomoci v hmotnej núdzi najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe
28.10.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - fingold ALFA, s.r.o., Kubrická 43/30 Trenčín, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
30.10.2021
Zmluva o zhodnotení drevného odpadu medzi: Obec Chocholná-Velčice a BIOPALIVO, a.s., Dubnica nad Váhom
1.6.2021
Zmluva o zhodnotení drevného odpadu medzi: Obec Chocholná-Velčice a BIOPALIVO, a.s., Dubnica nad Váhom
12.10.2021
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí stavebného objektu: SO 051-00 Náhradná výsadba v k.ú. Chocholná-Velčice stavby: Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná
15.11.2021
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva medzi: Obec Chocholná-Velčice a TextilEco a.s.
30.11.2021
Zmluva o dielo č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72 024
12.12.2021
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom: Obec Chocholná-Velčice a Zhotoviteľom: Ing. Katarína Čipková - predmet zmluvy: BOZP a OPP
13.12.2021
Poistná zmluva č. 2408328943 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Poisťovateľ: Generali Poisťovňa a.s. Poistník: Obec Chocholná-Velčice
16.12.2021
Rámcová poistná zmluva č. 9059804386 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13-flotila Poistné obdobie: technický rok Poisťovateľ: Generali Poisťovňa a.s. Poistník: Obec Chocholná-Velčice
16.12.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1010642020 medzi: Obec Chocholná-Velčice a Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné. Predmetom dodatku je zvýšenie cien za uloženie objem. odpadu a drobného stav. odpadu.
20.12.2021
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb medzi: Obec Chocholná-Velčice a INISOFT s.r.o., Banská Bystrica
21.12.2021
ROK 2020
Hromadná licenčná zmluva SOZA, č. VP/20/02804/002, Jadranka Handlovská, 15.08.20, Park slobody
02.09.2020
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností obce pre diaľničnú stavbu "D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná"
28.9.2020
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia dreveného odpadu a obalov z dreva - Brantner Altgas s.r.o., Dubnica n/V
29.09.2020
Dodatok č. 2 zmluve čís. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675 o poskytnutí nenávrateného finančného prostriedku
Príloha k Dodatku č. 2 zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675 o poskytnutí nenávrat. finančného prostriedku
20.10.2020
Dohoda s UPSVaR Trenčín o zamestnávaní pracovníkov na dobrovoľnícku činnosť (aktivačné práce) rok 2021
4.11.2020
Zmluva o výpožičke kde ŠÚ SR poskytne mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia, SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne a Dodací list o doručení tovaru k projektu.
27.11.2020
Rámcová dohoda o spolupráci - StarDO n.o.
30.11.2020
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby medzi: Obec Chocholná-Velčice a pani Eva Mucsková
1.12.2020
Zmluva o dielo s BRRA, vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Náučný chodník Chocholná-Velčice
21.12.2020