Staršiu verziu webu nájdete TU.

Povinné zverejňovanie

ROK 2022
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet a Business Internet Light
14.01.2022
Dodadok k Dohode o voliteľnom programe Magenta Office
14.01.2022
Kúpna zmluva - na telefónne prístroje "pevné"
14.01.2022
Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
24.01.2022
ROK 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.: 3/2021 medzi Žiadateľom: Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Chocholná-Velčice a Poskytovateľom: Obec Chocholná-Velčice
17.05.2021
Kúpna zmluva č. 233/6232/2021uzavretá medzi zmluvnými stranami: Predávajúci - Slovenská republika zast. Slovenskou správou ciest a Kupujúci: Obec Chocholná-Velčice
17.05.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.: 1/2021 medzi Žadateľom: Sokol FC Chocholná-Velčice a Poskytovateľom: Obec Chocholná-Velčice
13.05.2021
Zmluva č.321 0279 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
12.05.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - PROLIGA s.r.o., Chocholná-Velčice uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
22.4.2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty
07.04.2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o aktualizácii programov a systémovej podpore, software WinCITY Kataster - jedna licencia, od TOPSETSolutions s.r.o., Stupava
6.4.2021
Rámcová zmluva o nakladaní s odpadmi k odkúpeniu a recyklácii kovov (katalógové číslo odpadu 200 140) medzi Obec Chocholná-Velčice - Zberné suroviny a.s., Žilina
31.03.2001
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke kde ŠÚ SR poskytne mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia, SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne
16.3.2021
Dodatok č. 3 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva medzi: Obec Chocholná-Velčice a Marius Pedersen a.s., Trenčín, ktorou sa mení Príloha č. 1 (zmena cien za zneškodnenie odpadu)
26.2.2021
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode nehnuteľností obce do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. pre diaľničnú stavbu "D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná" (obecné pozemky pod diaľnicou)
01.02.2021
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb medzi: Obec Chocholná-Velčice a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z.
14.01.2021
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1563/2013 medzi: Obec Chocholná-Velčice a MADE spol. s r. o., Banská Bystrica
04.06.2021
KZ uzavretá medzi zmluv. stranami: predávajúci - Obec Chocholná-Velčicea, kupujúci: SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, predmet kúpy: parc. CKN č. 2172/1, k.ú. Chocholná-Velčice
19.06.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: Gelateria, s.r.o., Trenčín, priestory: časť priestoru v budove Domu služieb, s.č. 355 o ploche 152,20 m²
18.06.2021
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda. Zmluvné strany: Obec Chocholná-Velčice, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Západoslovenská distribučná, a.s.
16.07.2021
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra a prijímateľ: Obec Chocholná-Velčice
16.07.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice č. 2/2021 Poskytovateľ: Obec Chocholná-Velčice Žiadateľ: Slovenský zväz chovateľov, ZO Chocholná-Velčice
28.07.2021
Zmluva o dielo: zhotovenie diela "Hasičská zbrojnica Chocholná-Velčice - stavebné úpravy", v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie, dodávateľ stavebných úprav: SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice
03.06.2021
Zmluva o dielo: vypracovanie projektu stavby na akciu: Nadstavba Materskej školy v Chocholnej-Velčiciach, PD pre stavebné povolenie, dodávateľ PIO Keramoprojekt, a.s., Zlín, Česká republika
06.08.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov, číslo zmluvy : SK/FMP/6c/06/026-Z, na realizáciu aktivít projektu "Chráňme odkaz našich predkov"
13.08.2021
Kúpna zmluva - Predávajúci MMOLI s.r.o., Kupujúci: Obec Chocholná-Velčice - predmet kúpy - sklápacie stoly
30.08.2021
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení zhodnotenia odpadu uzatvorenej medzi Obec Chocholná-Velčice a Brantner Altgas s.r.o.
10.09.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: SALÓN ANDREA, Chocholná-Velčice, priestory v budove Domu služieb č. 355, plocha 44,60 + 5,2(v polovici) m²
15.09.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: M. Pribišová MONA, Chocholná-Velčice, priestory v budove Domu služieb č. 355, plocha 81,8 m²
15.09.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: P. Surovský SEPOOS, Chocholná-Velčice, priestory v budove Domu služieb č. 355, plocha 143,90 m²
15.09.2021
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nájomca: P. Surovský SEPOOS, Chocholná-Velčice, priestory v budove Domu služieb č. 355, plocha 15,30 m²
15.09.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chocholná-Velčice č.4/2021medzi žiadateľom: Slovenský zväz chovateľov, ZO Chocholná-Velčice a poskytovateľom: Obec Chocholná-Velčice
23.09.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - Pribišová Monika - MON, Trenčín, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
01.10.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v býv. budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - Andrea Šprtlová - SALÓN ANDREA, Chocholná-Velčice 355, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1.10.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice 172, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1.10.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - SEPOOS s.r.o. Chocholná-Velčice 172, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
1.10.2021
Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v budove obce CHOCHOLNÁ-VELČICE 355 - podmienky obchodnej verejnej súťaže
1.10.2021
Dodatok č.1 k Zmluve č.PHZ-OPK1-2018-000732-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 20.09.2018
08.10.2021
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-178-02-2015-DO medzi: Obec Chocholná-Velčice a ENVIROPOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava-Lamač
08.10.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual
27.10.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual
27.10.2021
Zmluva o združenej dodávke plynu ( kategória Maloodber)
27.10.2021
Dohoda č.21/13/010/15 o pomoci v hmotnej núdzi najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do praxe
28.10.2021
Zmluva o nájme časti priestorov v bývalej budove COOP Jednoty medzi Obec Chocholná-Velčice - fingold ALFA, s.r.o., Kubrická 43/30 Trenčín, uzavretá v zmysle zák. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
30.10.2021
Zmluva o zhodnotení drevného odpadu medzi: Obec Chocholná-Velčice a BIOPALIVO, a.s., Dubnica nad Váhom
1.6.2021
Zmluva o zhodnotení drevného odpadu medzi: Obec Chocholná-Velčice a BIOPALIVO, a.s., Dubnica nad Váhom
12.10.2021
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí stavebného objektu: SO 051-00 Náhradná výsadba v k.ú. Chocholná-Velčice stavby: Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná
15.11.2021
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva medzi: Obec Chocholná-Velčice a TextilEco a.s.
30.11.2021
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom: Obec Chocholná-Velčice a Zhotoviteľom: Ing. Katarína Čipková - predmet zmluvy: BOZP a OPP
13.12.2021
Poistná zmluva č. 2408328943 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Poisťovateľ: Generali Poisťovňa a.s. Poistník: Obec Chocholná-Velčice
16.12.2021
Rámcová poistná zmluva č. 9059804386 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13-flotila Poistné obdobie: technický rok Poisťovateľ: Generali Poisťovňa a.s. Poistník: Obec Chocholná-Velčice
16.12.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1010642020 medzi: Obec Chocholná-Velčice a Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné. Predmetom dodatku je zvýšenie cien za uloženie objem. odpadu a drobného stav. odpadu.
20.12.2021
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb medzi: Obec Chocholná-Velčice a INISOFT s.r.o., Banská Bystrica
21.12.2021
ROK 2020
Hromadná licenčná zmluva SOZA, č. VP/20/02804/002, Jadranka Handlovská, 15.08.20, Park slobody
02.09.2020
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností obce pre diaľničnú stavbu "D1 Nové Mesto nad Váhom - Chocholná"
28.9.2020
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia dreveného odpadu a obalov z dreva - Brantner Altgas s.r.o., Dubnica n/V
29.09.2020
Dodatok č. 2 zmluve čís. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675 o poskytnutí nenávrateného finančného prostriedku
Príloha k Dodatku č. 2 zmluve č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K675 o poskytnutí nenávrat. finančného prostriedku
20.10.2020
Dohoda s UPSVaR Trenčín o zamestnávaní pracovníkov na dobrovoľnícku činnosť (aktivačné práce) rok 2021
4.11.2020
Zmluva o výpožičke kde ŠÚ SR poskytne mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia, SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne a Dodací list o doručení tovaru k projektu.
27.11.2020
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby medzi: Obec Chocholná-Velčice a pani Eva Mucsková
1.12.2020
Zmluva o dielo s BRRA, vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Náučný chodník Chocholná-Velčice
21.12.2020