Staršiu verziu webu nájdete TU.

Matica slovenská MO Chocholná-Velčice

 

Program stretnutia občanov na vrchu Machnáč r. 2020

pri príležitosti výročia príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda

Dátum a čas stretnutia: 5.7.2020 od 13:00 hod.

 

1/  Otvorenie stretnutia a privítanie prítomných - predseda MO MS Jaroslav Surovský

 -  Minúta ticha za pani Evu Kristínovú

2/  Hymna SR

3/  Pozdrav starostu Drietomy - p. Jaroslav Mego

4/  Príhovor starostu Chocholnej-Velčíc - Ing. Ľubomír Škriečka

5/  Pieseň „Bože čos‘ ráčil...“  -  spevácky zbor Studienka

6/  Uvedenie básne „Proglas“ - tajomník MO Ing. Miroslav Grečný

7/  Prednes básne „Proglas“ -  študent Vladimír Juríček

8/  Pieseň  „Už som prešiel cudzie kraje...“  -  spevácky zbor Studienka

9/  Záver: Poďakovanie všetkým zúčastneným a pozvanie na občerstvenie

 

Pozn.: Počet zapísaných účastníkov v knihe návštev:  105

 

Príhovor starostu Obce Chocholná-Velčice

Vážení hostia, vážené slávnostné zhromaždenie

dovoľte i mne privítať vás tu na najvyšších miestach našej obce pri príležitosti našej spoločnej spomienky na jeden z najväčších medzníkov v histórii nášho národa. Stretávame sa tu každoročne pri tomto dvojkríži, aby sme z tohto miesta opäť odniesli pripomienku posolstva, ktoré k nám priniesli solúnski bratia Cyril a Metod.

 

Život, ktorý dnes žijeme, je naplnený pokrokom a výdobytkami modernej vedy a techniky. Vďaka nim sa náš život od základov neprestajne mení a nadobúda nové nevídané dimenzie. Otvára sa nám celý svet na našej planéte a už i mimo nej, zrýchľuje sa komunikácia a prístup k informáciám, zemeguľu môžeme precestovať kolom dokola ako sa nám zachce. Vďaka tomu poznávame nové národy, ich kultúry, históriu a pamiatky. Celý svet máme prakticky na dosah ruky.

 

Tak ako som už povedal, náš život sa pred našimi očami mení od základov. Čo však zmeniť nevieme, to sú práve tie naše životné základy. Nie je to len naše rodisko, naša rodná zem... ale spolu s ňou aj jej história, kultúra, zvyky a tradície...

 

Konštantín a Metod priniesli na naše územie kresťanstvo, v ktorom je hlboká viera spojená s veľkou vzdelanosťou a kultúrnosťou, a ktoré sa túto kultúrnosť a morálku usiluje preniesť aj do spoločnosti a politiky. Stali sa tak súčasťou našej histórie, našich ľudských koreňov a základov nášho bytia.

 

Za ich dielo a odkaz im patrí naša úcta a vďaka. Vážme si tento poklad, ktorý nám bol zoslaný a ako prejav vďaky napĺňajme i my posolstvo solúnskych bratov. Pre vieru i pre ľudstvo.

 

Pripomínajme si duchovné prebudenie našich slovanských predkov, no premýšľajme i sami o sebe. História ako učiteľka života nám ponúka vzácny odkaz Cyrila a Metoda, záleží len na nás, akí dobrí žiaci budeme. Aj dnešný slávnostný deň nám všetkým dáva možnosť  nielen pripomenúť si históriu, ale predovšetkým odísť z tohto miesta dolu do ďalšieho všedného žitia naplnení vierou a odvahou presadzovať dobro, lásku a spravodlivosť vo verejnom a spoločenskom živote. No nielen presadzovať u druhých, ale najskôr sami u seba musíme hľadať dobro, lásku i spravodlivosť. . a to nielen vo chvíľach sviatočných, ale ako ... obrazne povedané... ako chlieb náš každodenný.

 

Prajem Vám všetkým, a prajme si to navzájom, aby sme si spomienku na dnešný deň odniesli vo svojich srdciach ako naše malé osobné posolstvo od Cyrila a Metoda. 

 

Ing. Ľubomír Škriečka, starosta obce Chocholná-Velčice, 5/7/2020

 

                                                                            

 Ing. Miroslav Grečný, tajomník MO MS:

Čujte bratia, čujte sestry, potomkovia starých

Slovenov a Moravanov!

 

   Píše sa rok 863 a na územie Veľkomoravského kniežatstva prichádzajú dvaja grécki bratia Konštantín a Metod z ďalekej byzantskej ríše, z Konštantínopolu (dnes Istanbul). Putovali so svojou družinou viac ako 4 mesiace cez hory, rieky a doliny do našich krajov. Prišli na pozvanie kniežaťa Rastica /Rastislava - vyslal ich byzantský cisár Michal III. Cieľom tejto misie bolo hlásať kresťanskú vieru v jazyku zrozumiteľnom bežnému ľudu. Avšak už pred touto misiou tu boli pokusy o obrátenie slovanských pohanov na kresťanstvo, najmä zo strany bavorských mníchov, no múdry vladár Rastic vedel, že s latinčinou to nebude možné.

 

  Krátko pre orientáciu: Na západnej strane Karpát bolo Moravské kniežatstvo s vladárom Rasticom, na východnej strane Nitrianske kniežatstvo, kde vládol jeho synovec Svätopluk. Obaja boli z rodu Mojmírovcov.  Ďalej na západ bolo České kráľovstvo a Východofranská ríša.

 

    Kto boli títo dvaja bratia a čo nám priniesli? 

 

   Starší Metod bol právnik a dobrý organizátor, pracoval v štátnej správe, neskôr bol aj správcom kláštora a po čase bol aj vysvätený a stal sa opátom. Mladší Konštantín bol  učenec - volali a ho aj Filozof, študoval najmä sväté knihy, ovládal nielen filozofiu, ale aj takmer všetky vtedajšie prírodné vedy a viacero jazykov. Samozrejme gréčtinu, latinčinu, naučil sa aj hebrejčinu a keďže bratia sa narodili a nejaký čas žili v Solúne (dnes Thesaloniki), kde vtedy prevažovalo slovanské obyvateľstvo, ovládali aj staroslovanský jazyk.

 

   Asi rok od poverenia na misiu sa najmä Konštantín pustil do tvrdej práce a na základe fonetiky jazyka starých Slovanov zostavil znaky pre všetky písmená ich abecedy. Tie grafémy/písmo potom nazvali hlaholikou. Nebolo  na jednorázové použitie - i keď západní Slovania neskôr prešli na latinku (upravenú neskôr J.A.Komenským), z hlaholiky vznikla cyrilika (používajú ju dodnes Srbi, Bulhari a iní) a z nej v Kyjevskej Rusi vznikla azbuka. Pred príchodom na Moravu bratia ešte stihli preložiť základné evanjeliá - sv. Marka, Matúša, Jána a Lukáša. Po príchode na Moravu založili v prvom rade „Učilište“, kde školili mladých adeptov pre kňazské povolanie. Nebolo to jednoduché lebo najmä mnísi z Východofranskej ríše robili všemožné prekážky aby zabránili hlásaniu slova božieho v staroslovenskom jazyku. Medzi nimi zvlášť vynikal mních Wiching, žiaľ, podporoval ho v tom aj Svätopluk.

 

Vypočujme si teraz úvodnú báseň Konštantína k evanjeliám Proglas, v mierne skrátenú, ktorú prednesie študent Vladimír Juríček.

 

Proglas - krátené

Evanjeliu svätému som Predslovom:     Ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.

Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Sloveni:

Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho.
Matúš i Marek a s nimi Lukáš i Ján,
národy všetky takto učiac:

Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť
i horiacemu ohňu navždy uniknúť.

Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ slovenský,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi. Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.

Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
tak ani duša, žiadna duša bez písma
vedomia nemá o tom Božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.

No že, my bratia, sme to všetko zvážili,
znamenitú vám radu teraz povieme,
ktorá vás všetkých, všetkých ľudí pozbaví
života zvieracieho, žitia smilného, nerozumného.

Bo svätý Pavol učiteľ nám hovorí,
keď najprv k Bohu svoju prosbu predniesol:

Chcem radšej iba pätoro slov povedať,
rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli,
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.

Pretože človek ten, čo nerozumie sám,
čo nedoloží podobenstva múdreho,
ako by mohol pravú reč nám povedať?
 
 

Keď telo nemá patričného pokrmu chradne; práve tak isto každá duša upadá
v žití, keď žije bez Božieho života,
keď nepočuje nikde Slova Božieho.

Kto môže všetky podobenstvá povedať,
čo národ bez kníh obžalujú, usvedčia,
že nehovorí hlasom zrozumiteľným?

Veď čo by ten muž poznal všetky jazyky,
nevyslovil by bezmedznú ich bezmocnosť.
Predsa však svoje podobenstvo prikladám, významu mnoho v málo slovách hovoriac:

Lebo sú nahé bez kníh všetky národy,
bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje
s protivníkom a duší našich záhubcom,
odsúdené sú večnej muke za korisť.

Ktorí však nepriateľa nemilujete,
národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa,
otvorte dvere ducha svojho pozorne,
zbroj tvrdú teraz prijímajte,
kovanú krásne v knihách Hospodinových,
ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu.

Lebo kto totiž prijme tieto písma,
tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví
a vaše duše slovami posilní
i skrze apoštolov i skrze prorokov.

Pretože tí, čo hovoria ich slovami,
i nepriateľa i diabla budú schopní premôcť, víťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú.

Po pravici si stanú k trónu Božiemu,
keď príde ohňom súdiť všetky národy,
s anjelmi budú radovať sa naveky,
naveky sláviac Boha milostivého,
piesňami z tých kníh ho oslavujúc.

Svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva,
ktorému preto všetka sláva prislúcha,
i česť i chvála, Boží Synu, v jednote
so svojím Otcom i s Duchom Svätým v trojici na veky vekov od sveta stvorenia.

Amen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

P O Z V Á N K A 

 na  verejné predvolebné stretnutie občanov a priaznivcov  Matice Slovenskej

dňa 16. 2. 2020 o 15:30 hod. 

v Dome kultúry v Chocholnej-Velčiciach

 

 

s príhovorom Mgr. Mateja Mindára* a s diskusiou - pre všetkých, 

ktorí majú záujem o veci národné a verejné.

Bez propagácie akejkoľvek politickej strany či hnutia.

 

Program stretnutia

 

 • Úvod
 • O činnosti Miestneho odboru MS
 • Príhovor tajomníka MO na tému “Zlomové body našej histórie“
 •  Príspevok M. Mindára na tému: "Parlamentné voľby z pohľadu kresťanských a národných hodnôt.“
 • Diskusia
 • Výstavka kníh a tlače z vydavateľstva MS
 • Záver, občerstvenie (aj so spevom)

 

*)   Pán M. Mindár je redaktorom Slovenských národných novín a interným doktorandom Celouniverzitného pracoviska Katedry politológie Trenčianskej univerzity A.Dubčeka.

 

Srdečne Vás všetkých pozývame

 

za výbor Miestneho odboru MS: Jaroslav Surovský (predseda), Miroslav Grečný (tajomník)

 

 

Stručný opis stretnutia občanov a členov MS

v Chocholnej-Velčiciach 16. 2. 2020

 

Stretnutie sa konalo v Dome kultúry v Chocholnej-Velčiciach v poobedňajších hodinách a zúčastnilo sa ho 25 občanov a členov MS.

 

   Obsah predvolebného stretnutia (voľby do Národnej rady SR 29.2.2020) bol nasledovný:

 • Privítanie hostí a pieseň ‘Kopala studienku‘ (všetci)
 • O činnosti Miestneho odboru MS  v predchádzajúcich rokoch – predseda MO  MS  Jaroslav Surovský. Miestny odbor MS bol po vojne v r.1951 komunistami zrušený a bol znovuoživený až v r. 1995. Minulosť Matice v obci je  popísaná  v brožúrke s názvom „600 rokov Malá Chocholná“, ktorú zostavil iniciátor obnovenia MO a potom predseda odboru Jozef Vincurský. Vydanie brožúry podporila Nadácia Matice Slovenskej a aj miestni podnikatelia.

 

 • Príhovor tajomníka MO Miroslava Grečného na tému  „Zlomovové  body v našej histórii“.

V stručnom prehľade významných historických udalostí, ktoré znamenali významný obrat v dejinách slovenského národa, sa tajomník MO snažil pripomenúť roky a hlavných dejateľov týchto zmien, ktorí za nimi stáli. Boli to:

   - r. 860 a následné desaťročie, kedy vladár Rastic pozval vierozvestov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu hlásať kresťanstvo v staroslovenskom jazyku.

   - r. 1848 - viacročný boj Ľ. Štúra a jeho druhov - Hurbana, Hodžu, Francisciho a i.,  za uzákonenie slovenského jazyka a uznanie svojbytnosti slovenského národa, ktorý vyvrcholil ozbrojeným povstaním na jeseň 1848 proti maďarskej tyranii.

   - r. 1918 - Vznik ČSR, jej plusy a mínusy pre slovenský národ a prínos gen. M.R  Štefánika  za práva Slovákov pri vytváraní podmienok pre vznik prvej ČSR.

   - r. 1938/39 - Mníchovská dohoda, odchod (útek) Beneša do Londýna, vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny v okt. 1938. Viedenská arbitráž a odtrhnutie juhu Slovenska Maďarskom, vyhlásenie  slovenského štátu v marci 1938 a v júli aj vyhlásenie Slovenskej republiky.       Rola Jozefa Tisa ako prezidenta a činnosť hlavných predstaviteľov vlády.

   - r. 1968 - od začiatku roka pokus o poľudštenie socializmu stalinsko-brežnevského typu Alexandrom Dubčekom a  rýchly koniec nádejnej a spontánne prijímanej zmeny. Za obnovením starých poriadkov stál od augusta 1968 najmä Gustáv Husák.

   - r. 1989/93 - koniec socialistického tábora vo východnej Európe, prevrat v novembri 1989 aj v ČSSR. Po neúspešnom vyjednávaní s českou stranou na udržaní rovnoprávnej federácie, vznik druhej Slovenskej republiky od 1.1.1993. Hlavnú rolu za pokojný rozchod dvoch           národov mali Vladimír Mečiar za SR a Václav Klaus za ČR. Ale to už je súčasnosť....

Bude po voľbách nasledovať ďalší zlom vo vývoji nášho národa?

 

 • Parlamentné voľby z pohľadu kresťanských a národných hodnôt - príspevok Mgr. Mateja Mindára.

Stručná analýza výhľadu menších strán pronárodne a prokresťansky orientovaných politických strán, ktoré sa usilujú o získanie miest v parlamente vo voľbách do Národnej rady 29.2.2020. Podľa prieskumov väčšina týchto strán má malú až veľmi malú pravdepodobnosť dostať viac ako 5% hlasov, potrebných na vstup do NR. Naviac jednotlivé strany medzi sebou   nekomunikujú a nemajú záujem vytvoriť spoločnú kandidátku, resp. vstúpiť na kandidátku inej, silnejšej strany s podobným programom.  Dokonca štyri najmenšie politické strany z tejto oblasti nemajú spolu ani jedno percento preferencií. To prakticky znamená nulovú šancu dostať sa do parlamentu.

Ďalej p. Mindár stručne prebral  a porovnal programy týchto strán:

- SNS - Slovenská národná strana, (preds. A. Danko)

- KDH - Kresťansko-demokratické hnutie (A. Hlina)

- Vlasť - preds. Š. Harabín

- Slovenské hnutie obrody

- Slovenská liga

- Slovenská ľudová strana A. Hlinku

- Práca slovenského národa

  ----------------------------------------------

 (Dodatočná poznámka už po voľbách: Žiadna z uvedených strán sa do parlamentu  nedostala.)

 -----------------------------------------------

 • Diskusia
 • Záver - pieseň „Daj Boh šťastia tejto zemi“, občerstvenie