Staršiu verziu webu nájdete TU.

Autobusová zastávka - čakáreň

V roku 2011 naša obec ukončila projekt Revitalizácia centra obce Chocholná-Velčice s celkovými nákladmi 336 tis. euro (z toho 319 tis. euro z dotácie). Projekt riešil rekonštrukciu centra obce so snahou o nové funkčné využitie plôch (bývalý cintorín, kaplnka, okolie požiarnej zbrojnice). Boli zrealizované rozsiahle úpravy zelene, inštalované nové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, fontány. Boli rozšírené miestne komunikácie, rekonštruované parkové osvetlenie a autobusová zastávka. Technicky sa zhodnotilo 150m miestnych komunikácií, 230m chodníkov, 833m2 spevnených plôch, 13 nových svetelných bodov. V rámci projektu obec na svoje náklady zrekonštruovala cestu III/06128. Zámerom bolo vybudovať aj novú čakáreň Chocholná, podmienky poskytnutia dotácie však takúto investíciu považovali za neoprávnenú.

 

Až v roku 2022 sa podarilo obci realizovať projekt Autobusová zastávka Chocholná-Velčice - čakáreň, ktorý bol realizovaný s podporou finančných prostriedkov, ktoré obec získala prostredníctvom miestnej akčnej skupiny. Predmetom projektu bolo zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v obci Chocholná-Velčice vybudovaním zelenej zastávky – čakárne. Zastávka má multifunkčný charakter. Slúži ako vzorový, zelený, ekologický a environmentálny projekt budúcnosti a slúži hlavne ľuďom - obyvateľom a návštevníkom obce Chocholná-Velčice. Cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, k pohodlnejšiemu a kvalitnejšiemu cestovaniu, čím sa vytvorili dobré predpoklady na zmenu preferencií cestujúcich v prípade výberu medzi individuálnou a verejnou dopravou. Realizáciou projektu sa prispelo k naplneniu globálneho cieľu IROP a k naplneniu špecifického cieľa prioritnej osi 5 Miestny rozvoj vedený komunitou.

Zobraziť v: